TIETOSUOJASELOSTE

Produb-sovelluksen ja Produb-sivuston (jäljempänä yhdessä ja erikseen ”Palvelu”) tietosuojaseloste EU: n yleisen tietosuoja-asetuksen (General Data Protection Regulation 2016/679 “GDPR”) mukaisesti

Tämä seloste sisältää tietoa siitä, miten Iyuno A/S, Suomen sivuliike (”Iyuno”) käsittelee henkilötietoja Palvelun tarkoituksissa. Seloste sisältää myös tietoa evästeiden käytön periaatteista.

Palvelun käyttäjien henkilötietoja kunnioitetaan soveltuvien lakien mukaisesti. Korostamme, että rekisteröityminen Palveluun on vapaaehtoista.

 1. Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot
  1. Käsiteltävien henkilötietojen rekisterinpitäjänä toimii Iyuno A/S, Suomen sivuliike, Y-tunnus 1701290-5, osoite Hiomotie 6 B, 00380 Helsinki.
  2. Rekisterinpitäjään voi olla yhteydessä seuraavin tavoin::
   1. Sähköpostitse osoitteeseen: gdpr@iyuno.com
   2. Sähköpostitse suoraan tietosuojavastaavaan: gdpr@iyuno.com
   3. Postitse: GDPR, Iyuno A/S, Suomen sivuliike, Hiomotie 6 B, 00380 Helsinki
 2. Määritelmät
  1. Tässä selosteessa käytetään seuraavia termejä alla selitetyin merkityksin:
   1. Henkilötiedot: henkilötiedoilla tarkoitetaan kaikkia tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön liittyviä tietoja. Tunnistettavissa olevana pidetään luonnollista henkilöä, joka voidaan suoraan tai epäsuorasti tunnistaa erityisesti tunnistetietojen, kuten nimen, henkilötunnuksen, sijaintitiedon, verkkotunnistetietojen taikka yhden tai useamman hänelle tunnusomaisen fyysisen, fysiologisen, geneettisen, psyykkisen, taloudellisen, kulttuurillisen tai sosiaalisen tekijän perusteella.
  2. Tässä tietosuojaselosteessa käytetyt termit, joita ei olla täsmennetty yllä (2.1), tarkoittavat niiden GDPR:n mukaisia merkityksiä.
 3. Käyttäjän henkilötiedot
  1. Palvelussa käsitellään seuraavia käyttäjien Henkilötietoja ja kohdissa 3.2, 3.3 ja 3.5 mainittuja Henkilötietoja:
   1. etu- ja sukunimi,
   2. syntymäaika,
   3. osoite ja asuinpaikka,
   4. sukupuoli,
   5. puhelinnumero,
   6. sähköpostiosoite,
   7. etsityn toimeksiannon luonne,
   8. työkokemus (aiemmat työt ja urakehitys),
   9. koulutus ja kielitaito.
  2. Käyttäjä voi halutessaan myös täydentää profiiliaan profiilikuvalla.
  3. Alaikäisen/huollettavan henkilön juridisen edustajan tulee rekisteröitymiseksi ja käyttäjäprofiilin luomiseksi antaa, yhdessä ja yhteisymmärryksessä alaikäisen/huollettavan henkilön kanssa, seuraavat tiedot:
   1. alaikäisen/huollettavan henkilön etu- ja sukunimi,
   2. alaikäisen/huollettavan henkilön syntymäaika,
   3. alaikäisen/huollettavan henkilön osoite ja asuinpaikka,
   4. alaikäisen/huollettavan henkilön sukupuoli,
   5. oma puhelinnumero,
   6. oma sähköpostiosoite,
   7. alaikäisen/huollettavan henkilön etsimän toimeksiannon luonne,
   8. alaikäisen/huollettavan henkilön työkokemus (aiemmat työt ja urakehitys),
   9. alaikäisen/huollettavan henkilön koulutus,
   10. alaikäisen/huollettavan henkilön kielitaito.
  4. Alaikäisen/huollettavan henkilön juridinen edustaja voi, yhdessä ja yhteisymmärryksessä alaikäisen/huollettavan henkilön kanssa, täydentää profiilia alaikäisen/huollettavan henkilön kuvalla. Juridinen edustaja on vastuussa siitä, että on keskustellut alaikäisen/huollettavan henkilön kanssa tietojen antamisesta ja että alaikäinen/huollettava henkilö on ymmärtänyt tämän ja suostunut tähän.
  5. käyttäjän IP-osoite (koskee kaikkia käyttäjiä).
 4. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusta ja tarkoitus
  1. Rekisteröidyn henkilötietoja käsitellään sovellettavien lakien mukaisesti, mukaan lukien GDPR:n määräykset.
  2. Henkilötietoja käsitellään seuraaviin tarkoituksiin:
   1. IYUNOn palveluiden tarjoaminen ja sopimusvelvoitteiden täyttäminen tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttaminen, mukaan lukien myös henkilöiden tunnistaminen sopimuksen tekemiseksi ja IYUNOn sopimusten mukaisten oikeuksien käyttö, ml. erityisesti profilointi. Oikeudellinen peruste Henkilötietojen käsittelylle näihin tarkoituksiin on IYUNOn oikeutettujen etujen toteuttaminen ja/tai IYUNOn ja käyttäjän välisen sopimuksen täytäntöönpano;
   2. Tarjouksen tai Toimeksiannon tekeminen käyttäjän osalta. IYUNOn ja käyttäjän välisen sopimuksen täytäntöönpano ja/tai käyttäjän antama suostumus on oikeudellinen perusta Henkilötietojen käsittelylle näihin tarkoituksiin;
   3. Talouteen tai kirjanpitoon liittyvä päätöksenteko ja raportointi esim. IYUNOn kanssa tehdyn toimeksiannon toteuttamiseksi, tietoturvan hoito, petosten torjunta, sopimussuhteen hoitaminen sekä mahdollisten reklamointien hallinnointi ja hoitaminen. Oikeudellinen peruste Henkilötietojen käsittelylle näihin tarkoituksiin on IYUNOn oikeutettujen etujen toteuttaminen, IYUNOn lakisääteinen velvoite ja/tai IYUNOn ja käyttäjän välisen sopimuksen täytäntöönpano;
   4. Markkinointiviestien lähettäminen lain sallimissa rajoissa. Kun suostumus vaaditaan näille toimille lainsäädännön mukaan, on suostumus oikeudellinen perusta Henkilötietojen käsittelylle tähän tarkoitukseen.
  3. Kohdassa 4.2 kuvatun henkilötietojen käsittelyn oikeusperustasta:
   1. Siltä osin kuin kohdassa 4.2 on sanottu, että peruste käsittelylle on suostumus Henkilötietojen käsittelyyn, käyttäjällä on oikeus peruuttaa suostumuksensa käsittelyyn. Suostumuksen peruuttaminen ei kuitenkaan vaikuta ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

    Siltä osin kuin kohdassa 4.2 on sanottu, että peruste käsittelylle on suostumus Henkilötietojen käsittelyyn, käyttäjällä on oikeus peruuttaa suostumuksensa käsittelyyn. Suostumuksen peruuttaminen ei kuitenkaan vaikuta ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen. Siltä osin kuin kohdassa 4.2 on sanottu, että peruste käsittelylle on oikeutettujen etujen toteuttaminen, oikeutettu etu on esimerkiksi asiakassuhde, sopimussuhde tai muu käsittely, jota käyttäjä voi olettaa. Henkilötietojen suojaa edellyttävät käyttäjän edut tai perusoikeudet ja -vapaudet eivät syrjäytä tällaisia oikeutettuja etuja.

 5. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja alihankkijat
  1. Henkilötietoja:
   1. luovutetaan Palvelua käyttäville IYUNOn asiakkaille;
   2. luovutetaan muille Palvelun käyttäjille;
   3. luovutetaan viranomaisille lakiin perustuen; ja käsittelevät IYUNOn ICT- ja/tai muut alihankkijat, jotka
   4. käsittelevät Henkilötietoja ainoastaan IYUNOn kanssa
   5. tehdyn sopimuksen nojalla tuottaakseen IYUNOlle palveluita.
  2. Kun Palvelua käyttävät IYUNOn asiakkaat vastaanottavat ja/tai käyttävät Henkilötietoja, on IYUNOn asiakas kyseisten henkilötietojen osalta rekisterinpitäjä. IYUNOn asiakas päättää siten henkilötietojen käyttötarkoituksesta ja -keinoista omien politiikkojensa ja selosteidensa mukaisesti. IYUNO ei ole vastuussa henkilötietojen käsittelystä IYUNOn asiakkaiden toimesta.

   IYUNO ei siirrä Henkilötietoja Euroopan talousalueen (ETA) ja Euroopan Unionin (EU) ulkopuolelle, jollei IYUNOlla ole siihen tietosuojalainsäädännön mukaista oikeutusta.

 6. Henkilötietojen käsittelyajat, käyttäjän oikeudet ja profilointi.
  1. IYUNO käsittelee Henkilötietoja:
   1. niin kauan, niin kauan kuin on tarpeen tässä selosteessa määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti siihen saakka, kun Henkilötietoihin suoraan liitännäinen sopimussuhde on päättynyt eikä sen perusteella voida esittää oikeudellisia vaateita. Pääsäännön mukaan velka vanhentuu kolmen vuoden kuluttua laissa määritellystä ajankohdasta, jollei vanhentumista ole sitä ennen katkaistu.
  2. Kohdassa 6.1 kuvatun Henkilötietojen käsittelyajan päätyttyä Henkilötiedot poistetaan pysyvästi tai anonymisoidaan (Henkilötietoja muokataan pysyvästi ja peruuttamattomasti siten, etteivät tiedot ole yhdistettävissä tiettyyn luonnolliseen henkilöön).
  3. Henkilötietojen antaminen on vapaaehtoista, mutta (Palvelun luonteen takia) välttämätöntä sopimuksen solmimiseksi, Palvelun tarjoamiseen sekä käyttäjän ja IYUNOn välisten Toimeksiantojen toteutumiseen tai niiden mahdollisuuksien kartoittamiseen. Henkilötietojen antamisesta kieltäytyminen voi estää Palvelun käytön tai Palvelun kaikkien ominaisuuksien käytön tai mahdollisuuden toteuttaa Toimeksianto.
  4. Palvelua toteuttaessaan IYUNO voi tehdä päätöksiä osittain automatisoidun profiloinnin perusteella. Päätökset perustuvat IYUNOn käyttämään tietokonealgoritmiin ja IYUNOn valtuuttamien henkilöiden suorittamaan tarkistukseen. Algoritmi vaikuttaa siihen, mitä mainontaa käyttäjälle näytetään.
  5. Käyttäjällä on oikeus saada IYUNOlta vahvistus siitä, että häntä koskevia Henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei käsitellä. Jos käyttäjän Henkilötietoja käsitellään IYUNOn toimesta, IYUNO luovuttaa pyynnöstä käyttäjälle jäljennöksen käsiteltävistä Henkilötiedoista sekä GDPR:n mukaisesti tiedotettavat tiedot. Jos käyttäjä pyytää useampia jäljennöksiä tiedoistaan, IYUNO voi periä niistä kohtuullisen lainmukaisen maksun. Jos pyyntö on selvästi perätön tai kohtuuton (etenkin sen ollessa luonteeltaan toistuva), IYUNO voi kieltäytyä toteuttamasta pyyntöä.
  6. Käyttäjällä on oikeus vaatia, että IYUNO oikaisee ilman aiheetonta viivytystä käyttäjää koskevat epätarkat ja virheelliset Henkilötiedot. Ottaen huomioon tarkoitukset joihin tietoja käsiteltiin, käyttäjällä on oikeus saada puutteelliset Henkilötiedot täydennettyä, muun muassa toimittamalla lisäselvitys.
  7. IYUNO poistaa käyttäjän pyynnöstä häntä koskevat Henkilötiedot, mikäli jokin seuraavista edellytyksistä täyttyy:
   1. Henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin;
   2. käyttäjä peruuttaa suostumuksen, johon käsittely on perustunut eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta;
   3. käyttäjä vastustaa käsittelyä kohdan 6.9 mukaisesti eikä käsittelyyn ole olemassa perusteltua syytä;
   4. Henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti;
   5. Henkilötiedot on poistettava lainsäädäntöön perustuvan IYUNOan sovellettavan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi; tai
   6. Henkilötiedot on kerätty tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisen yhteydessä.

   IYUNOlla ei kuitenkaan ole velvollisuutta poistaa Henkilötietoja, mikäli Henkilötietojen käsittely on tarpeen soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

  8. Käsittelyn rajoittamisella tarkoitetaan Henkilötietojen merkitsemistä siten, että niitä käsitellään vain rajoitetusti.

   IYUNO rajoittaa Henkilötietojen käsittelyä käyttäjän pyynnöstä seuraavissa tilanteissa:

   1. käyttäjä kiistää Henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa IYUNO voi varmistaa niiden paikkansapitävyyden;
   2. käsittely on lainvastaista ja käyttäjä vastustaa Henkilötietojen poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista;
   3. IYUNO ei enää tarvitse kyseisiä Henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta käyttäjä tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi;
   4. käyttäjä on vastustanut Henkilötietojen käsittelyä kohdan 6.9 mukaisesti ja odotetaan sen todentamista, syrjäyttävätkö IYUNOn oikeutetut perusteet käyttäjän perusteet.

  9. Käyttäjällä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella vastustaa häntä koskevien Henkilötietojen käsittelyä, jos käsittely perustuu johonkin seuraavista: (i) käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän käyttämiseksi tai (ii) käsittely perustuu oikeutettuun etuun. IYUNO ei saa enää silloin käsitellä ko. Henkilötietoja, paitsi soveltuvan pakottavan lainsäädännön sallimiin tarkoituksiin.

   Jos Henkilötietoja käsitellään suoramarkkinointia varten,

  10. Käyttäjällä on oikeus milloin tahansa kieltää Henkilötietojensa käyttö tällaista markkinointia varten.
  11. Jos Henkilötietojen käsittely perustuu käyttäjän suostumukseen tai käyttäjän kanssa tehtyyn sopimukseen ja käsittely suoritetaan automaattisesti, käyttäjällä on pyynnöstä oikeus:
   1. saada ne häntä koskevat Henkilötiedot, jotka hän on toimittanut IYUNOlle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa; ja
   2. siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle, jos se on teknisesti mahdollista.
    Jos käyttäjä katsoo, että IYUNO käsittelee Henkilötietoja tietosuojalainsäädännön vastaisesti, Henkilö voi kannella asiasta johtavana valvontaviranomaisena toimivalle Tietosuojavaltuutetulle. Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot ovat:

    Tietosuojavaltuutetun toimisto
    Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki
    Sähköposti: tietosuoja(at)om.fi
    Puhelinvaihde: 02956 66700
    http://www.tietosuoja.fi/
 7. Evästeet
  1. Palvelu käyttää niin kutsuttuja evästeitä (cookies). Ne ovat verkkopalvelimen tallentamia tiedostoja käyttäjän toiminnasta mobiili- tai muulle päätelaitteelle. Käyttäjältä pyydetään suostumus evästeiden käyttöön Palveluun rekisteröitymisen yhteydessä tai myöhemmin Palvelua käytettäessä. Käyttäjä voi milloin tahansa estää ja peruuttaa hyväksymisensä evästeiden käytölle siltä osin kuin Palvelun tuottaminen ja toimittaminen ei edellytä evästeiden käyttöä. Jos käyttäjä kieltää näin hyväksymisensä, Palvelun käyttö voi hankaloitua. Palvelu käyttää seuraavanlaisia evästeitä:
 8. Loppusäännökset
  1. IYUNO on toteuttanut Henkilötietojen suojaamiseksi asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet varmistaakseen, että vain valtuutetuilla henkilöillä on IYUNOn puolesta pääsy niihin. IYUNO käyttää omia tai yhteistyökumppaneiden tarjoamia työkaluja ja teknisiä turvajärjestelmiä, kuten palomuureja, salasanoja ja virustorjuntaohjelmistoja estääkseen Henkilötietojen luvattoman käytön.
  2. IYUNOlla on oikeus tehdä muutoksia tämän tietosuojaselosteen ehtoihin.
  3. IYUNO käyttää automaattista päätöksentekoa Palvelussa, koska se on välttämätöntä käyttäjän ja IYUNOn välisen sopimuksen tekemistä tai täytäntöönpanoa varten. Palvelu profiloi käyttäjiä, ja tämän profiloinnin perusteella Palvelu voi näyttää ja esitellä käyttäjiä Palvelun tarkoituksessa IYUNOn Palvelua käyttäville asiakkaille. Käyttäjällä on oikeus vaatia, että tietoja käsittelee luonnollinen henkilö ja käyttäjällä on myös oikeus esittää kantansa ja riitauttaa päätös. IYUNO tarkistaa käsiteltävät tiedot ja algoritmit säännöllisesti pyrkien varmistamaan sen, että prosessi toimii kuten on tarkoitettu.